Algemene Voorwaarden


De algemene voorwaarden voor (in)koop, verkoop en/of (af)levering van zaken en/of het inlenen of verlenen van diensten door DeKoTe, ingeschreven in handelsregister van de Kamer van Koophandel Noord West Holland onder nummer 37162264, gedeponeerd in het Handelsregister onder nummer 37162264, hierna te noemen “DeKoTe”.

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of de totstandkoming van alle in artikel 2 onder d. genoemde overeenkomsten, hierna aan te duiden als “overeenkomsten”.
  b. De algemene voorwaarden zijn alleen dan niet van toepassing indien en voor zover daarvan door DeKoTe uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
  c. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkopers en kopers voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld.
  d. Algemene voorwaarden van verkoper en koper zoals gedefinieerd in art. 2 zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze “(ver-)kopersvoorwaarden” met uitsluiting van de voorwaarden van DeKoTe op de overeenkomst van toepassing zijn. Voor zover algemene voorwaarden van derden in strijd komen met deze algemene voorwaarden, zijn eerstgenoemde algemene voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomsten met DeKoTe, tenzij en voorzover deze telkens weer door DeKoTe uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.
  DeKoTe behoeft derhalve algemene voorwaarden van derden niet telkens weer uit te
  sluiten of anderszins te weerspreken.
  e. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
  vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DeKoTe en verkoper en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voorzover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

 2. Definities/omschrijvingen
  a. DeKoTe: De in Purmerend gevestigde eenmanszaak die in het kader van deze algemene voorwaarden optreedt als contractant en als zodanig een overeenkomst sluit met verkoper en/of koper.
  b. Verkoper: een natuurlijk- of rechtspersoon die op grond van een overeenkomst optreedt als verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten daaronder begrepen de binnen de onderneming van de verkoper werkzame personen.
  c. Koper: een natuurlijk- of rechtspersoon die op grond van een overeenkomst optreedt als koper en/of afnemer van zaken en/of diensten daaronder begrepen de binnen de onderneming van de koper werkzame personen.
  d. Overeenkomst, een rechtsgeldig tot stand gekomen verbintenis –met alle daarmee samenhangende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten- tot koop en/of verkoop en/of (af)levering van zaken en/of diensten, waarbij DeKoTe als contractant optreedt, daaronder begrepen alle daarmee samenhangende (af)leveringen, werkzaamheden en dergelijke, één en ander opgevat in de meest uitgebreide zin des woords.
  Algemene Voorwaarden DekoTe 1 e. Onderwerp van de overeenkomst: zaken en/of diensten terzake waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen of zal komen.
  f. Prijs: een op grond van een overeenkomst door de koper verschuldigde tegenprestatie of door DeKoTe verschuldigde tegenprestatie, zoals nader omschreven in artikel 5.
  g. Order: een door koper en/of DeKoTe schriftelijk dan wel mondeling uiting waarin kenbaar wordt gemaakt dat koper en/of DeKoTe een overeenkomst tot koop met betrekking tot een onderwerp en tegen een bepaalde prijs wensen aan te gaan.
  h. Orderbevestiging: een door DeKoTe en/of verkoper vervaardigt document dat is opgemaakt naar aanleiding van een door een koper ( of diens intermediair ) of DeKoTe zowel mondeling als schriftelijk gegeven order, waarin de prijs en eventuele bijkomende heffingen, lasten en/of kosten, het onderwerp van de overeenkomst, de leverings- en betalingscondities zijn opgenomen.

 3. Onderwerp van de overeenkomst
  a. Het onderwerp van de mondeling tot stand gekomen overeenkomst wordt door DeKoTe bevestigd en omschreven in een door DeKoTe en/of de wederpartij op te stellen orderbevestiging.
  b. Behoudens tegenbewijs geldt de in de orderbevestiging gegeven omschrijving als volkomen bewijs tenzij en voor zover DeKoTe en/of de wederpartij binnen 4 werkdagen na verzending van deze orderbevestiging door middel van een daartoe strekkend aangetekend schrijven aan de andere partij terecht bezwaar maakt tegen deze omschrijving.
  c. Onder de restrictie van het in artikel 4 bepaalde, wordt het onderwerp van een schriftelijk geplaatste order en daarmee schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst omschreven en bevestigd in de desbetreffende schriftelijke aanbiedings- en/of bevestigingsdocumenten.
  d. DeKoTe behoudt zich het recht voor om in het onderwerp van de overeenkomst of met betrekking tot het desbetreffende onderwerp van de overeenkomst niet-essentiële wijzigingen aan te brengen.

 4. Totstandkoming overeenkomst/aanbiedingen en offertes
  a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
  b. De door DeKoTe gemaakte offertes zijn vrijblijvend: zij zijn geldig gedurende zes maanden, tenzij anders aangegeven. DeKoTe is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
  c. Gegevens vermeldt in geschriften van of vanwege DeKoTe, kunnen zonder kennisgeving te allen tijde door DeKoTe gewijzigd worden en binden DeKoTe op geen enkele wijze.
  d. Een overeenkomst komt tot stand doordat en voorzover de (schriftelijke dan wel mondelinge) order van de koper door DeKoTe wordt aanvaard en bevestigd en/of doordat en voorzover de aanvaarding door DeKoTe van de aanbieding van de verkoper door DeKoTe wordt aanvaard en bevestigd.
  e. Een overeenkomst geldt als mondeling tot stand gekomen indien de koper niet schriftelijk heeft aanvaard en DeKoTe niet schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd: een aanvaarding/bevestiging uitsluitend door middel van een factuur geldt als niet schriftelijk gedaan. Het voorgaande geldt eveneens indien DeKoTe niet schriftelijk aanvaardt en de verkoper niet schriftelijk aanvaardt en bevestigt.
  f. Een overeenkomst geldt als schriftelijk tot stand gekomen indien de koper al of niet schriftelijk aanvaardt en DeKoTe schriftelijk aanvaardt en bevestigt. Indien DeKoTe als koper optreedt geldt dat een overeenkomst geldt als schriftelijk tot stand gekomen indien DeKoTe schriftelijk aanvaardt en de verkoper al dan niet schriftelijk aanvaardt en bevestigt.
  g. De inhoud van de mondeling tot stand gekomen overeenkomst omvat nooit meer dan hetgeen door DeKoTe omschreven wordt in haar desbetreffende orderbevestiging: alle andere voorliggende schriftelijke en mondelinge uitspraken zijn dan vervallen en maken als zodanig geen inhoud (meer) uit van die overeenkomst. Het voorgaande geldt eveneens met betrekking tot de inhoud van een mondeling tot stand gekomen overeenkomst waarbij DeKoTe als koper optreedt.
  h. Behoudens tegenbewijs geldt deze omschrijving als volkomen bewijs, tenzij en voor zover de koper binnen 4 werkdagen na verzending van een orderbevestiging door middel van een daartoe strekkend aangetekend schrijven aan DeKoTe terecht bezwaar maakt tegen deze omschrijving. Ten aanzien van die situaties waarin DeKoTe als koper optreedt geldt dat behoudens tegenbewijs de omschrijving als volkomen bewijs geldt tenzij en voor zover DeKoTe binnen 5 werkdagen na verzending van een orderbevestiging door middel van een daartoe strekkend aangetekend schrijven aan de verkoper terecht bezwaar maakt tegen de omschrijving.
  i. De inhoud van een schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst omvat nooit meer dan het in de aanbieding van DeKoTe bepaalde, het in de schriftelijke aanvaarding van de koper bepaalde voor zover dat door DeKoTe aanvaard, is alsmede het in de schriftelijke aanvaarding van DeKoTe bepaalde, zulks met inbegrip van alle geschriften waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen: alle andere voorliggende schriftelijke en mondelinge uitspraken zijn dan vervallen en maken als zodanig geen inhoud (meer) uit van die overeenkomst. In die gevallen waarin DeKoTe als koper optreedt geldt dat de inhoud van een schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst nooit meer omvat dan het in de orderbevestiging van DeKoTe bepaalde, het in de schriftelijke aanbieding van de verkoper bepaalde voor zover dat door DeKoTe aanvaard is, alsmede het in de schriftelijke aanvaarding van de verkoper bepaalde, zulks met inbegrip van alle geschriften, waarnaar uitdrukkelijk verwezen wordt: alle andere voorliggende schriftelijke en mondelinge uitspraken zijn dan vervallen en maken als zodanig geen inhoud (meer) uit van die overeenkomst.
  j. Behoudens tegenbewijs geldt de aldus vastgestelde inhoud van de overeenkomst als volkomen bewijs tenzij en voor zover de koper binnen 4 werkdagen na verzending van de aanvaarding/bevestiging door DeKoTe, door middel van een daartoe strekkend aangetekend schrijven aan DeKoTe terecht bezwaar maakt tegen deze vaststelling omdat daarmee de inhoud van zijn niet-schriftelijke aanvaarding aldus niet juist zou zijn geschied. Ten aanzien van de situatie waarin DeKoTe als koper optreedt geldt, dat behoudens tegenbewijs de aldus vastgestelde inhoud van de overeenkomst als volkomen bewijs geldt, tenzij en voor zover DeKoTe binnen 5 werkdagen na verzending van de aanvaarding/bevestiging door de verkoper, door middel van een daartoe strekkend aangetekend schrijven aan de verkoper terecht bezwaar maakt tegen de vaststelling, omdat daarmee de inhoud van haar niet-schriftelijke aanvaarding aldus niet juist zou zijn geschied.
  k. Indien de aanvaarding door koper (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is DeKoTe daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DeKoTe (schriftelijk) anders aangeeft. In het geval DeKoTe optreedt als koper geldt dat indien de orderbevestiging (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, verkoper daaraan is gebonden. De overeenkomst komt dan overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper bij aangetekend schrijven binnen 4 werkdagen aan DeKoTe anders aangeeft.
  l. Voor iedere order van koper die een waarde van € 250,= of minder vertegenwoordigt en op grond waarvan een overeenkomst tot stand komt, zal koper aan DeKoTe een minimumordertoeslag verschuldigd zijn van € 14,71 excl. BTW (= € 17,50 incl. BTW). De prijs zal door DeKoTe met dit bedrag worden verhoogd.
  m. Schriftelijk tot stand gekomen overeenkomsten zijn alleen rechtsgeldig indien deze namens DeKoTe zijn ondertekend door daartoe bevoegde en als zodanig bij de desbetreffende Kamer van Koophandel ingeschreven personen.
  n. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 1. Prijs
  a. De prijs wordt bij mondeling tot stand gekomen overeenkomsten door DeKoTe bevestigd en vermeld in haar desbetreffende orderbevestiging.
  b. Behoudens tegenbewijs geldt deze vermelding als volkomen bewijs tenzij en voor zover de koper binnen 4 werkdagen na verzending van de orderbevestiging door middel van een daartoe strekkend aangetekend schrijven aan DeKoTe terecht bezwaar maakt tegen deze vermelding. Voor het geval DeKoTe optreedt als koper geldt dat behoudens tegenbewijs de vermelding als volkomen bewijs geldt tenzij en voor zover DeKoTe binnen 5 werkdagen na verzending van de orderbevestiging door verkoper, door middel van een daartoe strekkend aangetekend schrijven aan de verkoper, terecht bezwaar maakt tegen deze vermelding.
  c. Onder de restrictie van het in artikel 4 bepaalde wordt de prijs bij een schriftelijk tot stand gekomen overeenkomst omschreven in de desbetreffende schriftelijke aanbiedings- aanvaarding- en/of daarmee samenhangende documenten.
  d. De prijs omvat onder meer:
  – de prijs voor het onderwerp van de overeenkomst inclusief de verpakking
  e. De prijs omvat duidelijk niet, maar wat koper wel separaat aan DeKoTe verschuldigd is:
  – de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) en andere heffingen en/of
  belastingen welke van overheidswege worden opgelegd;
  – de kosten van enige verzekering van het onderwerp van de overeenkomst;
  – de eventueel verschuldigde kosten van vervoer.
  f. Bij de vaststelling van een prijs is uitgegaan van de ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst bij DeKoTe bekende valutakoersen, inkoopprijzen, vervoer- en opslagkosten, loonkosten, invoerrechten en andere fiscale lasten, verzekeringspremies en verdere prijs bepalende factoren.
  g. Prijswijziging door DeKoTe, aangebracht na het tot stand komen van een overeenkomst doch vóór het moment van levering, kunnen zonder enige beperking door DeKoTe aan koper worden doorberekend, indien en voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van één of meer vorenbedoelde prijs bepalende factoren. Deze prijswijzigingen zijn ook toegestaan indien wijziging van de desbetreffende factor(en) ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds (te) voorzien was (waren).
  h. Indien DeKoTe als koper optreedt en zich het geval voor doet dat de prijswijziging een verhoging van de prijs van 10% of meer bedraagt, is DeKoTe gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst zelve.
 1. Betalingen
  a. Alle betalingen door de koper moeten geschieden op het in de overeenkomst aangegeven tijdstip. Bij levering van een deel van het onderwerp van de overeenkomst kan betaling van het geleverde deel derhalve worden gevergd.
  b. Indien de koper voor het overeenkomen tijdstip betaald, kan er door de koper op geen enkele wijze aanspraak op een betalingskorting worden gemaakt.
  c. Alle omzetbelasting (BTW) is opeisbaar tegelijk met de eerste factuur, zelfs indien deze factuur slechts een deel van al het terzake (nog) verschuldigde omvat.
  d. Alle vorderingen van DeKoTe op de koper zijn terstond en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, indien de koper tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting of in verzuim is met betalen, failliet wordt verklaard, dan wel een daartoe strekkend verzoek wordt ingediend, een voorlopige surséance van betaling is aangevraagd of wordt verleend, of indien de koper door welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over (een gedeelte van) zijn vermogen verliest of dreigt te verliezen. DeKoTe is alsdan bevoegd al haar verplichtingen jegens de koper op te schorten.
  e. Indien en voor zover DeKoTe als koper optreedt en zij vaststelt dat de verkoper tekort schiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting of in verzuim is met leveren, failliet wordt verklaard dan wel een daartoe strekkend verzoek wordt ingediend, voorlopige surséance van betaling is aangevraagd of wordt verleend, of indien de verkoper door welke oorzaak dan ook de vrije beschikking over (een gedeelte van) zijn vermogen verliest of dreigt te verliezen, is DeKoTe bevoegd al haar verplichtingen jegens de verkoper op te schorten. DeKoTe komt eveneens het recht toe, zonder dat verdere ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk per aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden.
  f. Een betaling dient te geschieden op een door DeKoTe aan te geven niet-ongebruikelijke betalingsplaats en/of wijze, zonder enige korting, aftrek of schuld vergelijking hoe dan ook genaamd of uit welke hoofde ook, zulks tenzij DeKoTe een beroep doet op schuldvergelijking. Ook terechte reclames omtrent (af)geleverde zaken en diensten geven koper geen recht op opschorting van enige betaling.
  g. DeKoTe heeft het recht om indien zij als koper optreedt met betrekking tot haar verplichting tot betaling indien wenselijk en/of noodzakelijk korting, aftrek of schuldvergelijking hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook toe te passen indien en voor zover daartoe gegronde redenen bestaan. In geval van terechte reclames omtrent (af)geleverde zaken en diensten geeft dat DeKoTe recht op opschorting van de op haar rustende betalingsverplichting.
  h. De eventuele aan betaling verbonden kosten zijn voor rekening van de koper en de verkoper.
  i. Gedane betalingen zullen ter keuze van DeKoTe zowel qua soort als volgorde strekken ter voldoening van de door koper verschuldigde bedragen.
  j. Al wat door DeKoTe is betaald, doch in verband met deze overeenkomst voor rekening van koper is, dient op eerste verzoek door koper aan DeKoTe te worden voldaan. Het voorgaande geldt eveneens voor al hetgeen DeKoTe als koper heeft betaald, doch in verband met de overeenkomst voor rekening van verkoper is, in welk geval de verkoper de plicht heeft het betaalde op eerste verzoek van DeKoTe te voldoen. DeKoTe komt in elk geval de in lid 9 genoemde rechten toe ten aanzien van haar verdere betalingsverplichtingen aan verkoper.
  k. Bij niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming is koper, zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en jegens DeKoTe een boeterente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente, doch met een minimum van 1% (één procent) over het verschuldigde per maand of gedeelte daarvan dat het verzuim duurt, een deel van een maand zal daarbij worden gerekend voor een hele maand.
  l. Indien de koper de juistheid van een onderdeel van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste deel. Indien en voor zover het betwiste deel alsnog verschuldigd blijkt te zijn, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.
 1. Leveringstermijn
  a. Een leveringstermijn vangt aan bij de totstandkoming van de overeenkomst.
  b. Alle opgaven van leveringstermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel
  mogelijk in acht worden genomen. Zij binden DeKoTe echter op geen enkele wijze. De door DeKoTe opgegeven levertijd is bedoeld bij benadering te zijn opgegeven. De levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij met betrekking tot de standaard voorraad van DeKoTe uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige leveringen dient DeKoTe schriftelijk in gebreke te worden gesteld en dient DeKoTe een redelijke termijn te worden gegund om de overeenkomst alsnog uit voeren.
  c. Overschrijding van één of meer leveringstermijnen zal de koper nooit enig recht verlenen, anders dan uitdrukkelijk vermeldt in deze algemene voorwaarden. Zodra DeKoTe voorziet of weet dat de levertijd in belangrijke mate overschreden zal worden, zal zij de koper zulks melden.
  d. Een leveringstermijn wordt verlengd met een periode gedurende welke DeKoTe, door voor het aangaan van de overeenkomst aan DeKoTe redelijkerwijs niet bekende omstandigheden of door overmacht, verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.

 2. (Af)levering
  a. De levering van zaken geldt als geschied zodra de desbetreffende zaken feitelijk ter beschikking zijn gesteld aan de koper of een vertegenwoordiger van of vanwege deze, een –al of niet beroepsmatige- vervoerder van of vanwege de koper en/of DeKoTe daaronder begrepen.
  b. DeKoTe heeft het recht om het onderwerp van de overeenkomst in door hem te bepalen delen (af) te leveren;
  c. Levering van zaken geschiedt af fabriek, franco (exclusief rechten: “DDU”) vestiging koper.
  d. Indien DeKoTe gerede twijfel heeft omtrent de betalingsmogelijkheden van de koper, heeft zij het recht een aflevering op te schorten totdat er voldoende zekerheid is gesteld voor de betaling van al het terzake van die levering verschuldigde; door de opschorting aldus van een aflevering wordt het moment van levering niet opgeschort.
  e. De levering van diensten geldt als geschiedt zodra de desbetreffende diensten zijn verricht.
  f. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat DeKoTe deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld.
  g. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DeKoTe gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de koper op te slaan of anderszins die maatregelen te treffen die op dat moment voor DeKoTe wenselijk, nuttig en/of noodzakelijk zijn. DeKoTe zal nimmer aansprakelijk zijn voor eventuele schade die door deze maatregelen worden veroorzaakt en het zal de koper niet ontslaan van zijn uit de overeenkomst oorspronkelijk voortvloeiende verplichtingen, bovendien zal hij geen recht hebben en/of verkrijgen op korting en/of compensatie ten aanzien van zijn oorspronkelijke verplichtingen. De aan de maatregelen verbonden kosten (die van eventuele verzekering daaronder begrepen) komen volledig voor rekening van koper en zijn direct door DeKoTe opeisbaar.
 1. Overmacht
  a. Een tekortkoming kan DeKoTe niet worden toegerekend indien deze niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  b. Indien en voor zover DeKoTe de overeenkomst door overmacht blijvend niet kan nakomen, behoeft de koper het daarmede overeenkomende deel van de prijs niet te betalen.
  c. Indien en voor zover DeKoTe als koper optreedt en de verkoper de overeenkomst door overmacht blijvend niet kan nakomen, behoeft DeKoTe het daarmede overeenkomende deel van de prijs niet te betalen en heeft DeKoTe het recht, indien gewenst de overeenkomst voor het overige deel met onmiddellijke ingang te ontbinden bij aangetekend schrijven.

 2. Verpakking en verzending
  DeKoTe zal de zaken behoorlijk verpakken en op zodanige wijze beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat kunnen bereiken.

 3. Overgang van het risico
  Vanaf het moment van levering, opgevat in de zin van artikel 8 sub a, danwel zodra de koper de beschikking heeft of krijgt over de zaken, draagt de koper het risico van de desbetreffende zaken. Het in dit artikel bepaalde geldt ongeacht hetgeen is overeengekomen omtrent de kosten van vervoer en verzekering en ongeacht door wie de vervoerder is ingeschakeld. Ook indien DeKoTe zaken van de koper onder zich heeft, bijvoorbeeld in verband met opslag (zoals bedoeld in artikel 8 sub g) of reparatie, blijft het risico voor die zaken bij de koper. Indien de zaken bijvoorbeeld na ontbinding/beëindiging van de overeenkomst teruggeleverd worden aan DeKoTe, draagt DeKoTe het risico niet voordat de zaken bij een vestiging van DeKoTe zijn afgeleverd en door haar zijn aanvaard. In geval DeKoTe optreedt als koper geldt dat indien verkoper zaken van DeKoTe onder zich heeft, bijvoorbeeld in verband met opslag (zoals bedoeld in artikel 8 sub g) of reparatie, blijft het risico voor die zaken bij de verkoper. Indien de zaken bijvoorbeeld na ontbinding/beëindiging van de overeenkomst teruggeleverd worden aan DeKoTe, draagt verkoper het risico zodra verkoper door DeKoTe schriftelijk in kennis is gesteld van de ontbinding/beëindiging.

 4. Reclames
  a. De koper dient zich bij de aflevering van de vervoerde zaken onmiddellijk te overtuigen van de staat, waarin die zaken zich bevinden. Daarbij behoort koper te (doen) onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeen-gekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden. Indien dan blijkt dat er schade aan zaken is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter beperking van schade te treffen en DeKoTe onverwijld te informeren.
  b. Reclames omtrent direct waarneembare gebreken dienen door de koper onmiddellijk, doch uiterlijk op de vijfde werkdag na aflevering, middels een daartoe strekkend aangetekend schrijven bij DeKoTe te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het reclamerecht uit dien hoofde zal zijn vervallen. Niet zichtbare gebreken dienen binnen drie dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na (af-)levering te worden gemeld.
  c. Indien de koper niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk heeft gereclameerd, wordt hij geacht de zaken te hebben aanvaard in een goede en overeengekomen staat.
  d. Opschorting door koper van zijn betalingsverplichtingen jegens DeKoTe is in geen geval toegestaan. Eventuele reclame is afhankelijk van algehele betaling door koper, zodat DeKoTe gerechtigd is de klachten in behandeling te nemen, uitsluitend indien en nadat algehele betaling door de koper heeft plaatsgevonden.

 5. Retourzendingen
  Zonder voorafgaande toestemming van DeKoTe behoeven retourzendingen door haar niet te worden aanvaard.

 6. Eigendomsoverdracht
  Alle door DeKoTe geleverde zaken blijven eigendom van DeKoTe totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met DeKoTe gesloten overeenkomsten is nagekomen, of totdat voor de betaling daarvan voldoende zekerheid is gesteld; dit eigendomsvoorbehoud is tot zekerheid voor de betaling van al het door de koper aan DeKoTe verschuldigde, hoe ook en uit welke hoofde ook.
  – De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
  – Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht DeKoTe zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  – De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis(sen) van verzekering op eerste verzoek aan DeKoTe ter inzage te geven.
  – Door DeKoTe geleverde zaken, die krachtens het onder punt a. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden verwerkt.
  – Indien de koper enige verplichting jegens DeKoTe niet nakomt heeft laatstgenoemde het recht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken –zonder enige sommatie of ingebrekestelling en zonder enige rechterlijke tussenkomst of die van een arbiter- terug te nemen; voor zoveel nodig wordt de koper geacht daartoe zijn uitdrukkelijk volmacht aan DeKoTe te hebben gegeven bij het aangaan van de overeenkomst. De daarvoor te maken kosten komen voor rekening van de koper.- Voor het geval dat DeKoTe haar in dit artikel aangeduide eigendoms- voorbehoudsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu voor alsdan onvoorwaardelijke en onherroepbare toestemming aan DeKoTe of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DeKoTe zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 1. Aansprakelijkheid
  a. DeKoTe is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde materialen alsmede aan het werk en/of eigendommen van de koper en/of derden voor zover deze schade is ontstaan door grove schuld van DeKoTe.
  b. DeKoTe is in elk geval niet aansprakelijk, hoe ook en uit welke hoofde ook, voor middellijk of onmiddellijk geleden schade, opgevat in de meest uitgebreide zin, ontstaan door:
  – niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke (af)levering;
  – niet, niet-tijdige of niet-behoorlijk functioneren van een onderwerp van de
  overeenkomst;
  – niet voldoen van zaken aan van overheidswege gestelde of nog te stellen eisen;
  – beëindiging van de overeenkomst.
  c. De koper vrijwaart DeKoTe voor elke aanspraak, hoe ook en uit welke hoofde ook, van derden tot vergoeding van schade, opgevat in de meest uitgebreide zin, ontstaan als gevolg van de in lid b. vermelde feiten alsmede van alle overige feiten waarvoor DeKoTe niet aansprakelijk is.
  d. In geval, het overige in dit artikel bepaald onverlet latende, DeKoTe desondanks aansprakelijk is voor schade geleden door koper zal de aansprakelijkheid van DeKoTe jegens koper beperkt zijn tot de directe schade en wel tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van DeKoTe op grond van haar aansprakelijkheidsverzekering uit te keren bedrag, althans tot maximaal tweemaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van DeKoTe voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 1.250.000,= (zegge: één miljoen tweehondervijftig duizend Euro) per aanspraak.
  e. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade,
  voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
  voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DeKoTe
  aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan DeKoTe
  toegerekend kan worden;
  – de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
  koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe
  schade als bedoeld in deze voorwaarden.
  f. DeKoTe is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  g. Ingeval DeKoTe optreedt als koper geldt dat verkoper aansprakelijk is voor de directe
  en indirecte schade geleden door DeKoTe als gevolg van een gebrek aan de aan DeKoTe (af)geleverde zaken.

 2. Verzuim
  Koper en verkoper zullen zonder sommatie of ingebrekestelling in verzuim zijn tot het enkele verloop van de desbetreffende termijn door het enkele feit van niet/niet-tijdige, of niet-behoorlijke nakoming.

 3. Kosten en schade
  a. Alle kosten, hoe ook genaamd en uit welke hoofde ook, zowel in als buiten rechte, van de invordering van al het in verband met een overeenkomst verschuldigde alsmede van de vorderingen tot ontbinding, beëindiging of nakoming van de overeenkomst, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand en de kosten van aanvragen van faillissement van de schuldenaar, zijn voor rekening van de verkoper en koper, die deze kosten op eerste aanmaning zullen voldoen aan DeKoTe; de vorenstaande kosten worden bij voorbaat begroot en voor zoveel nodig vastgesteld op 15% (15 procent) op het moment van (in)vordering totaal verschuldigde; zulks met een minimum van € 1.500,=.
  b. Eventuele schade van DeKoTe bestaat in ieder geval ook uit winstderving, eventueel vervoer- en opslagkosten en de in sub a vermelde kosten.

 4. Opschorting en ontbinding
  a. DeKoTe is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – verkoper en/of koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig/volledig nakomt;
  – na het sluiten van de overeenkomst DeKoTe ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de verkoper en/of de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de verkoper zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen is DeKoTe te allen tijden bevoegd tot opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst.
  – koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daarvoor onredelijk is vertraagd.
  b. Voorts is DeKoTe bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandig- heden voordoen, die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden gevergd.
  c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DeKoTe op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien DeKoTe de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  d. DeKoTe behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 5. Verjaring
  Alle vorderingen uit hoofde van een overeenkomst vervallen drie jaar nadat de (rechts)handeling, die aanleiding geeft tot de desbetreffende vordering, heeft plaatsgevonden respectievelijk drie jaar na het laatste desbetreffende verzoek tot nakoming of betaling.

 6. Rechtskeuze
  Op de (totstandkoming van) met DeKoTe gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands rechts van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Amsterdam. Op de (totstandkoming van) overeenkomsten is het Weens Koopverdrag (the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk niet van toepassing.

 7. Wijziging overeenkomst
  DeKoTe behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. *